AFS 2015:4 – Ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö


AFS 2015:4 är en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö som Arbetsmiljöverket nyligen beslutat om och som träder i kraft den 31 mars 2016. Skriften innehåller regler om arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. Målet är att minska den arbetsrelaterade ohälsan som inom dessa områden ökat med ca 70 procent sedan 2010 (antal anmälda arbetssjukdomar).

Den nya föreskriften fokuserar på följande områden:

Arbetsbelastning 
Resurser ska anpassas efter kraven i arbetet. Möjlighet till återhämtning, prioriteringsmöten och förändrade arbetssätt är exempel på hur arbetsgivaren kan arbeta förebyggande för att undvika en ohälsosam arbetsbelastning.

Arbetstider
Risk för ohälsa finns till exempel vid skiftarbete, nattarbete, delade arbetspass och förväntningar på att ständigt vara nåbar. Föreskriften innebär att arbetsgivaren måste ta hänsyn till detta i planeringen och se till att det finns möjlighet till återhämtning.

Kränkande särbehandling
Arbetsgivaren ska tydligt klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen och det ska finnas rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras.

Ledarskap och utbildning
Chefer har en viktig roll i att skapa en bra social och organisatorisk arbetsmiljö. Föreskriften ställer därför krav på att chefer ska ha kunskap om hur ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling förebyggs och hanteras.

Sedan tidigare finns regler gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i arbetsmiljölagen, men reglerna är nu samlade och förtydligade i föreskriften AFS 2015:4.