POLICY FÖR PERSONUPPGIFTER

Denna personuppgiftspolicy beskriver hur den personuppgiftsansvarige, OPJ A/S, ("vi/oss") CVR-nr. 19918580, Volderslevvej 36A, 5260 Odense S, samlar in och behandlar dina personuppgifter när du är i kontakt med oss, t.ex. som besökare på webbplatsen, som kund eller som affärspartner/leverantör.

Vi behandlar i allmänhet endast allmänna personuppgifter för specifika affärsrelaterade ändamål och baserat på berättigade intressen. Vi behandlar därför endast personuppgifter som är relevanta och nödvändiga för att uppfylla de angivna ändamålen.

Vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med de vid var tid gällande dataskyddsbestämmelserna. Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta OPJ A/S kontor på opj@opj.dk.

Behandling av personuppgifter

I enlighet med ovanstående kan vi behandla följande personuppgifter:

Allmänna personlig information

Personlig information du väljer att tillhandahålla oss, inklusive kontaktinformation; namn, adress, ev företagsadress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress och betalningsinformation.

Insamling av personlig information

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig.

Om du är kontaktperson eller anställd hos någon av våra leverantörer eller affärspartners samlar vi in ​​ditt namn, tjänstetitel, telefonnummer, e-postadress och andra kontaktuppgifter när vi kommunicerar med dig eller din arbetsgivare.

Speciellt angående. Plugins och verktyg

Vår webbplats använder plugins från Youtube, Instagram och Facebook.

Om du besöker en av våra sidor med en plugin upprättas en anslutning till dessa servrar. Om du är inloggad på ett konto på en av webbplatserna låter plugins dig koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt konto.

Vi samlar in din IP-adress samt den information du har gjort tillgänglig via inställningar på t.ex. Facebook och Instagram. Beroende på dina inställningar kan vi samla in information om dina reaktioner på vårt innehåll och din delning av det, såväl som eventuella kommentarer.

Syftet med att behandla dina personuppgifter

Syftet med behandlingen av personuppgifter är 1) Att driva vår verksamhet, inklusive att säkerställa att det är korrekt information vi har om våra kunder och kontaktpersoner hos våra affärspartners. 2) För att säkerställa att vi kan behandla din förfrågan på ett tillfredsställande sätt, bland annat vid köp på vår webbplats och 3) Att driva vår webbplats och ge den optimala användarupplevelsen, bland annat genom insikt i antalet webbplatsbesök från t.ex. aktiviteter på sociala medier.

Vi behandlar endast dina personuppgifter för specifika ändamål när vi har ett lagligt skäl.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att uppfylla ett avtal, i enlighet med artikel 6.1 i dataskyddsförordningen. Artikel 6 (1) (b) och våra berättigade intressen i artikel 6 (1) i dataskyddsförordningen 1 f, såvida inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter har företräde framför.

Vi kan också komma att behandla personuppgifter om detta följer av en rättslig skyldighet eller på annat sätt följer av lagen.

Utlämnade av din personliga information

Vi vidarebefordrar endast personuppgifter vid behov, inklusive till andra affärspartners, leverantörer och databehandlare som är godkända att bistå i samband med vår normala verksamhet.

Personuppgifter kan komma att vidarebefordras till offentliga myndigheter om utbytet krävs enligt lag.

När du gör betalningar på vår webbplats kommer en del av dina uppgifter att föras vidare till betalningslösningen NETS A/S.

Överföring av personuppgifter till tredjeländer

Vi överför inte dina personuppgifter till tredjeländer (länder utanför EU/EES), såvida det inte är nödvändigt för att vi ska följa vårt avtal med dig. En sådan ad hoc-överföring av personuppgifter kommer att ske i enlighet med artikel 49.2 i dataskyddsförordningen. 1, bokstav b-e. Vid överföring av personuppgifter i andra situationer säkerställer vi att det finns en överföringsgrund.


Lagring och radering av dina personuppgifter
Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt, inklusive av praktiska och administrativa skäl, som följer av bokföringslagstiftningen. Som regel lagrar vi dina personuppgifter så länge vi har en aktiv relation med dig och i 5 år därefter. I särskilda fall kan vi vid behov behandla dina personuppgifter under en kortare eller längre period, inklusive i händelse av en pågående eller potentiell rättstvist.

Information som samlas in via cookies lagras enligt vad som anges bredvid den enskilda cookien.

Dina rättigheter
Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och säkra dina registrerade rättigheter. Du har alltid rätt att begära utövande av någon av följande rättigheter. Möjligheten att tillmötesgå din förfrågan kan dock i vissa fall vara begränsad, t.ex. för att vissa villkor måste vara uppfyllda eller för att ett undantag gäller.

Dina rättigheter är följande:

rätten att få insyn i de personuppgifter som vi behandlar om dig,
rätten att få dina personuppgifter rättade,
rätt till radering när vissa villkor inte är uppfyllda,
rätten att begränsa behandlingen av dina personuppgifter,
rätt till dataportabilitet, dvs. om vissa villkor inte är uppfyllda,
rätt att göra invändningar
rätten att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatisk behandling, inklusive profilering.

Om vår behandling av dina personuppgifter är beroende av samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Om samtycket återkallas kommer detta inte att påverka den behandling av personuppgifter som skett före återkallelsen.

Du kan söka mer information i den norska datatilsynets vägledning om registrerades rättigheter, som du hittar här.

Förfrågningar och klagomål

Vi strävar efter att lösa din förfrågan så snabbt som möjligt. Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till den norska datatillsynsmyndigheten via deras hemsida www.datatilsynet.dk eller genom att ringa tel +45 33 19 32 00

Ändringar i personuppgiftspolicyn
Denna personuppgiftspolicy kommer att uppdateras vid behov till följd av ändringar i lagar och praxis inom dataskyddsområdet.

Till toppengo top