Årlig lönekartläggning återinförs 1 januari 2017


Från och med 1 januari 2017 ska alla företag årligen genomföra en lönekartläggning, i stället för vart tredje år. Arbetsgivare med minst tio anställda kommer också att få krav på sig att dokumentera arbetet med lönekartläggning. Denna ska sammanfattningsvis eller i sin helhet bifogas som underlag till de aktiva åtgärder för jämställdhet (jämställdhetsplan) som varje arbetsgivare är skyldiga att genomföra och dokumentera.

Syftet med lönekartläggning är att upptäcka och åtgärda löneskillnader mellan kvinnor och män. Lönekartläggningen ger varje arbetsgivare en tydlig överblick över organisationens lönestruktur, samt hur bestämmelser och riktlinjer för lönesättning tillämpas. Resultatet av en lönekartläggning kan användas som underlag för bland annat frågor rörande lönesättning, rekrytering, kompetensutveckling samt arbetsmiljöfrågor. Det finns många fördelar med att göra en lönekartläggning, bland annat får du koll på lönestrukturen i organisationen och får ett bra underlag för lönesättning, lönerevision och rekrytering.

Om du som arbetsgivare har fler än 25 anställda ska en skriftlig handlingsplan upprättas. Där redovisas resultatet av kartläggningen och analysen, samt vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå jämställda löner för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt.

När kartläggning och analys har genomförts ska de arbetsgivare som vid kalenderårets början hade minst 10 anställda upprätta en handlingsplan för jämställda löner.

Vitavia har arbetat med lönekartläggning i över 20 år och har tagit fram lönekartläggningssystemet accimera. Detta för att varje organisation årligen ska kunna göra en lönekartläggning smidigt och effektivt. Med accimera kan ni utifrån fasta kriterier beskriva kompetensområden, nivåer och befogenheter för olika roller i er organisation. På så sätt får ni koll på ert företags lönebildning och kan med enkla handgrepp ta fram den statistik som ni behöver, när ni behöver den.

Kontakta oss så kan vi tillsammans strukturera upp en plan för hur lönekartläggningen ska genomföras i din organisation.

Skicka e-post till info@vitavia.se eller ring oss på 08-441 42 44.